۹۰درصد نفوس کشور زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند

سه شنبه، ۲۰ حوت ۱۳۹۸

اداره خدمات مخابراتی فعالیت های سکتور مخابرات را طور مستقلانه، مسوولانه وبی طرفانه با روش باز، شفاف وهدفمند وبدون تبعیض در حدود احکام قانون در سطح کشور تنظیم می نماید.
رشد وانکشاف خدمات مخابراتی، تنظیم ونظارت مارکیت مخابراتی وتنظیم مناسبات بین اداره تنظیم خدمات مخابراتی وآپریتران واستفاده کنندگان وسایر ادارات ذیربط در سطح کشور؛ اهداف عمده اداره تنظیم خدمات مخابراتی است.

محترم عمر منصور انصاری، سرپرست اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) که در برنامه "پاسخدهی دولت به ملت"، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت صحبت می کرد، گفت: در حال حاضر پنج شرکت موبایل شامل افغان تلیکام، افغان بیسیم، روشن، ام تی ان واتصالات خدمات مخابراتی را در سطح کشور عرضه می کنند.
او گفت که در حدود ۲۲.۴ میلیون سیم کارت های فعال در کشور موجود است، شمار سایت های شرکت های مخابراتی به ۷۰۷۳ سایت می رسند، در حدود ۹۰ درصد نفوس کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و میزان سرمایه گذاری مجموعی در سکتور مخابرات، به ۱۸۳ میلیارد افغانی رسیده است.

در همین حال، محترم سید بلال هاشمی، معاون مالی واداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت که نظارت از کیفیت خدمات مخابراتی از وظایف اساسی اداره اترا است وتیم اندازه گیری کیفیت خدمات مخابراتی طبق شرایط مندرج در جواز های صادر شده در هر ربع، کیفیت خدمات مخابراتی را اندازه گیری نموده وبه رویت نتایج به دست آمده محاسبه آن صورت گرفته وجهت اتخاذ تصمیم به بورد اداره پیشنهاد می گردد.
او تأکید کرد شرکت های مخابراتی مکلف اند خدمات مخابراتی خویش را مطابق جواز های صادر شده عیار کنند ودر غیر آن از سوی اداره اترا جریمه می شوند.
آقای هاشمی افزود: پنج شرکت مخابراتی به خاطر پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی ۱.۲ میلیارد افغانی جریمه نقدی شده اند.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی، استفاده غیر محدود از جمر ها توسط مراجع دولتی، نیروهای خارجی، افراد واشخاص؛ تخریب سایت های مخابراتی وقطع فایبر توسط مخالفین نظام؛ نبود شبکه فایبرنوری دومی شرکت های مخابراتی ومحدودیت در توزیع فریکونسی های اضافی را از عوامل پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی می داند.

این اداره همچنان می گوید که بلند بودن قیمت مصارف عملیاتی در مقایسه با سایر کشورها؛ محاط بودن افغانستان به خشکه وعدم اتصال شبکه های فایبر نوری به فایبر نوری سب مرین درابحار؛ تخریب سایت های مخابراتی وقطع فایبر به دلیل مشکلات امنیتی و بلند بودن محصول گمرکی، کرایه زمین، پرداخت هزینه های هنگفت جهت حفظ ونگهداشت تاورها واستفاده از جنراتور ها به دلیل عدم موجودیت برق شهری، دلایل عمده عدم کاهش قیمت تعرفه ها را تشکیل داده است.

معاون مالی واداری اترا گفت که در نتیجه نظارت وکنترول پروسه ثبت وراجستریشن سیم کارت ها در مارکیت، در مجموع مبلغ ۱۲میلیون افغانی جریمه نقدی بالای دوشرکت مخابراتی متخلف وضع گردیده و۳۷ شرکت فروشنده سیم کارت ها به گونه مجموعی ۱۹.۳ میلیون افغانی جریمه نقدی شده اند.