شبکه فایبرنوری درولایت لوگربه بهره برداری سپرده شد

۸ میزان ۱۳۹۱
شبکه  فایبرنوری  در ولایت لوگر توسط  محترم امیزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی  به بهره برداری  سپرده شد. کار این شبکه ۶۵ کیلومتری که کابل رابا ولایت لوگر وصل مینماید، درسال ۱۳۸۹ آغاز و دراین اواخر تکمیل  گردید. جلسه که به همین مناسبت درولایت  لوگر تدویر یافته بود  محترم امیرزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی، هیئت رهبری وزارت ،  عده ای از اعضای شورای ملی،  والی ولایت لوگر،  سران قومی وشماری زیادی از رسانهای خبری حضورداشتند. در آغاز جلسه محمداقبال عزیزی والی ولایت  لوگر ازتشریف آوری وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی  قدر دانی نمود وآغاز فعالیت فایبرنوری در ولایت لوگر را یک گام مثبت به سوی پیشرفت وترقی آن ولایت تلقی نمود.

سپس محترم امیرزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی سخنرانی نموده  فرمودند :  هدف سفرما به این ولایت  فراهم آوری  سهولت های  بیشتر درعرصه مخابرات  ومطابق  فرمان شماره ۴۵ رئیس جمهور  رسیده گی به مشکلات مردم  این ولایت میباشد .
محترم  سنگین درمور  پیشرفت وچالشهای  موجود دراین ولایت، نقش  و همکاری مردم را درعرصه پیشرفت وترقی کشور مهم خواند وخاطرنشان ساخت که  ده سال پیش درکشور تلیفون وجود نداشت اما امروز ۹۰ فیصد مردم افغانستان ازخدمات تلیفونی بهرمند هستند و ده فیصد باقی مانده  و آن هم از این خدمات بهرمند خواهد شد. وی افزودند که امروز از اثر سرمایه گذاری در سکتور مخابرات زمینه کار برای صد تا دو صد هزار تن فراهم گردید  و این به این معنی است که دو صد هزار خانواده از این مدرک امرار معیشت مینمایند.
محترم سنگین  فواید 3G به نسل جوان را بیان نمودند و گفت :  برای فعالیت  بهتر خدمات این تکنالوجی که بزودی  درولایت لوگر نیز آغاز خواهد گردید  فایبر نوری ضروری  و مهم میباشد. وی در مورد خدمات تیلفون افغان تیلیکم صحبت نمود گفت : افغان تیلیکم در این نزدیک فعالیت های GSM  و 3G را آغاز مینمایند، کیفیت و ساحه پوشش آن هم توسعه خواهد یافت.
در اخر جلسه اعضای شورای ملی، سران قومی و مسوولین ولایت صحبت نمودند  وعده  سپردند  که در مورد نگهداری از زیربناهای  فایبری نوری و بهره برداری  بیشتر از این خدمات سعی و تلاش خود را دریغ نمی ورزند. سپس تقدیرنامه ای بخاطر کارکرد گی های خوب و موفقیت در کار از طرف مردم و مسوولین آن ولایت به محترم سنگین اهدا گردید. قابل یاد آوری است که اقای سنگین  در جریان  این سفر  از تجهیزات  مخابرتی  ولایت لوگر و ولسوالی چهار آسیاب نیز دیدن به عمل آورد.