دستگاه ۱۲۰۰۰ لین تیلفون دیجتل درشهرهرات به بهره برداری سپرده شد

 به ادامه برنامه های انکشاف خدمات وتوسعه شبکه های مخابراتی یک دستگاه۱۲۰۰۰ لین تیلفون دیجیتل درشهرهرات توسط محترم وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی به بهره برداری سپرده شد. درمحفلیکه به همین مناسبت درشهرهرات تدویرگردیده بود، والی هرات داکترداودشاه سبا، اعضای شورای ولایتی ونماینده گان مردم این ولایت اشتراک کرده بودند.

دراین محفل نخست محترم سنگین پیرامون موضوع صحبت نمود وافزودکه بافعال شدن این دستگاه زمینه خدمات سریعترانترنیتی وتلیفونی رابه ۱۲۰۰۰ هزارشهروند، خانواده، موسسات وتجارمهیا خواهد گردید. سپس والی هرات داکترداودشاه سبا به نماینده گی مردم این ولایت سخنرانی نموده وازفعالیتهای این وزارت درراستای رشد وتوسعه خدمات مخابراتی قدردانی نمود.
وزیرمحترم مخابرات وتکنالوجی معلوماتی طی سفرشان به ولایت  مذکور پروژه فایبرنوری راکه شیندند راباهرات وصل مینماید نیزافتتاح نمود. قابل یادآوری است که محترم سنگین دراین سفرکه به خاطرتطبیق فرمان شماره ۴۵ رییس جمهور، رسیدگی به مشکلات مخابراتی وتوسعه شبکه های مخابراتی درکشور انجام یافته بود، به ولسوالی کرخ وجبرییل این ولایت نیزسفرنمود ودرضمن دیداربا نماینده گان شوراهای ولسوالی های متذکره ازتاسیسات مخابراتی آن ولسوالی ها نیزبازدید بعمل آورد.