به تعداد 11 پایه دستگاه تقویت کننده سگنال از مربوطات شهرکابل جمع‌آوری و ضبط گردید

پنجشنبه 2عقرب 1398

به ادامه فعالیت‎های تصفوی برای پاکسازی دستگاه‌های غیر مجاز مخابراتی، بازهم تیم جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان پس از بررسی‌های تخنیکی با همکاری ارگانهای حراست از قانون به تعداد 11 پایه دستگاه تقویت کننده سگنال مخابراتی را که سبب اخلال خدمات و اذیت شبکه‌های مخابراتی می‌گردید، مربوطات شهرکابل جمع آوری و ضبط نمودند.

باید گفت که اداره اترا یکجا با ارگانهای حراست از قانون در تلاش جدی است که جلو فعالیت های غیر مجاز مخابراتی را در کشور بگیرد، تا خدمات مخابراتی و انترنتی با کیفیت برای شهروندان کشور تامین گردد